Curs Programació Didàctica dels Cicles Formatius de Professional LOE


Preparació de la programació didàctica, tot recollint els continguts de la normativa i adreçant-la preferiblement a l'alumnat d'un centre real o, en el seu defecte, a un centre fictici convenientment contextualitzat amb paràmetres realistes.

Continguts

MÒDUL 1.- BASES PER ELABORAR UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
 • Introducció a la Formació Professional. Guia de la FP inicial
 • Normativa de la FP a Catalunya. Regulació i aspectes generals
 • Modalitats de la FP: Títols, Famílies professionals, Competència general i qualificacions professionals
MÒDUL 2.- MODEL CURRICULAR DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL LOE
 • Situació de partida.
 • Itinerari professionalitzador.
 • FP en el sistema: referència del Títol i estructura del currículum
 • Nou model curricular
 • Catàleg integral de qualificacions
MÒDUL 3.- MODEL CURRICULAR MODULAR
 • Certificats de professionalitat, Unitats de competència, MP i UF
 • Configuració dels MP i de les UF: Resultats d'aprenentatge (RA), Criteris d'avaluació (CA) i Continguts (C)
MÒDUL 4.- ESTRUCTURA MODULAR DEL CICLE FORMATIU
 • Estructura del Decret d'un títol de Formació Professional
 • Organització del Cicle formatiu en mòduls professionals (MP)
 • Organització del MP en unitats formatives (UF)
 • Durada dels MP i de les hores de lliure designació (HLLD)
 • Criteris de distribució de les hores de lliure designació
MÒDUL 5.- PROGRAMACIÓ DELS MODULS PROFESSIONALS
 • Contingut de la programació didàctica
 • Planificació del CF i selecció del MP
 • Justificació del mòdul professional : En relació amb el currículum del cicle formatiu, al perfil professional i en relació a les qualificacions professional
 • Unitats formatives
 • Estratègies metodològiques i organització del MP
 • Criteris d'avaluació i qualificació del MP
 • Recursos i espais docents
 • Activitats formatives a desenvolupar en el MP de Formació en centre de treball
 • Bibliografia i web grafia
MÒDUL 6.- UNITATS FORMATIVES
 • Resultats d'aprenentatge(RA) i Criteris d'avaluació (CA)
 • Concreció de Continguts (C)
 • Activitats d'ensenyament - aprenentatge i relació amb els RA
 • Metodologia de la UF
 • Instruments d'avaluació i recuperació a partir dels RA
 • Espais, equipaments i recursos de la UF
MÒDUL 7.- ESTRATEGIES PER QUE CADA ALUMNE DESENVOLUPI LA SEVA PROGRAMACIÓ
 • Elecció del CFGM i/o CFGS i del MP
 • Relació de Nuclis formatius (NF) i Unitats formatives (UF)
 • Estratègies metodològiques i d'organització
 • Redacció i elaboració de les activitats d'ensenyament - aprenentatge Mètode SCORE
 • Activitats d'avaluació i recuperació. Relació amb els RA

 

Més informació a orientxponent@gmail.com

 

 

This website are used provide a more personalized experience with cookies More information